Regulamin

§1
Definicje

 1. Usługodawca – QUEST CM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i posługujący się numerem Regon: 521516542 oraz numerem NIP: 5272994081, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000961032, z siedzibą ul. Okopowa 56/218, 01-042 Warszawa i adresem korespondencyjnym ul. Okopowa 56/218, 01-042 Warszawa – będąca właścicielem platformy online
 2. Użytkownik – każdy podmiot posiadający uprawnienia do korzystania z platformy online na podstawie zakupionego kursu.
 3. Platforma – e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych, testów itd.
 4. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail użytkownika itd.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępu do platformy online.

 
§2
Postanowienia Ogólne

 1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłącznie okresów awarii.
 2. Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 3. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem (ADOBE READER, FLASH PLAYER. JAVA), niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie. W celu możliwości dostępu do platformy, użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 4. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie.
 5. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów – dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
 6. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim a także wykorzystywania informacji znajdujących się na platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Usługodawcy.

 
§3
Dostęp do platformy

 1. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy na podstawie zawartej z Usługodawcą umowy zakupu podręcznika do nauki SixPack.
 2. Zakres udostępnionych materiałów na Platformie uzależniony jest od poziomu zakupionego kursu.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do platformy najpóźniej w ciągu pięciu dni roboczych od zakupu podręcznika.
 4. Dostęp do platformy jest udzielany na podstawie loginu i hasła udostępnionego Użytkownikowi wraz zakupem wybranego kursu.
 5. Dostęp do Platformy jest nieograniczony w czasie z wyłączeniem momentu zakończenia działalności przez usługodawcę.

 
§4
Pomoc techniczna

 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystaniem platformy e-learningowej  na  adres:  kontakt@questcm.pl lub  pod  numerem  telefonu: 604 249 284
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody, jakie poniósł Użytkownik w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

 
§5
Postanowienia końcowe

W sprawach, których nie określa jednoznacznie niniejszy Regulamin stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Quest For English (questfe.pl) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

 
§6
Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie platformy e-elearningowej.

§7
Dowód zakupu

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów lub usług wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując ich autentyczność. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 3. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 4. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji o której mowa w ust. 1 na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
Scroll to Top