POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu https://questcm.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest QUEST Change Managers Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. ul. Okopowa 56 lok. 222, 01-042 Warszawa (Administrator).  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: +48 (22) 40 99 333 lub adresu e-mail: kontakt@questcm.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

3.       Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: Jakub Kosmaciński, e-mail: jakub.kosmacinski@questcm.pl.

4.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

5.       Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.

6.       Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

a)       Zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

b)      Zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji
i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

c)       Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”.

d)      Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

e)      Udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego) dostępnego na stronie https://questcm.pl (podstawa prawna –  art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

f)        Marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

g)       Przesyłania informacji marketingowych (np. newsletter), w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

7.       Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

8.       Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu.

9.       Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 6 punkt a) powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy  i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

10.   Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 6 pkt. b) jest dobrowolne, jednak  konieczne do skorzystania z funkcjonalności, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika
w Serwisie.

11.   Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego (lub adresu e-mail i telefonu kontaktowego),
w szczególności:

a.       imię,

b.       adres e-mail,

c.       numer telefonu,

d.       inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego.

12.   Przekazanie danych wskazanych w ust. 11 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

13.   Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do  obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania.

14.   Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych
w trakcie trwania umowy, w tym w szczególności przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a.       imię,

b.       imię i nazwisko,

c.       adres e-mail,

d.       numer telefonu.

15.   Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem newslettera, w szczególności:

a.       imię,

b.       imię i nazwisko,

c.       adres e-mail.

16.   Przekazanie danych wskazanych w ust. 15 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi  informacji.

17.   Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do użytkownika.

18.   Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 6 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

a)       czas niezbędny do realizacji umowy,

b)      czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

c)       czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

d)      czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

e)      czas do momentu wycofania zgody.

19.   Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub
z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

a)       podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

b)      innym administratorom, w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, na podstawie zawartych umów.

20.   Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

21.   W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi  przysługuje:

a)       prawo dostępu do danych osobowych,

b)      prawo do sprostowania danych osobowych,

c)       prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

f)        prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g)       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

h)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

22.   W celu realizacji wskazanych w ust. 21 powyżej praw należy skontaktować się
z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: jakub.kosmacinski@questcm.pl

23.   Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

24.   Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisu https://questcm.pl. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się
z obowiązującą tam polityką prywatności.

25.   Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

O stosownych zmianach Administrator powiadomi użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.